องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกำหนดรับชำระภายในวันที่เท่าไหร่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี 2565 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน ดังนี้ กำหนดระยะเวลาเดิม ภายในเดือน เมษายน 2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ ภายในเดือน มิถุนายน 2565

(โดย:น.ส.ศิริลักษณ์ อารมชื่น เขียนเมื่อ:25 เมษายน 2565)

ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 4 มกราคม 2494 จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท เริ่มเดือนไหนคะ

ต้องได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน 700.-บาท คะ

(โดย:นางนิ่ม จันนุกูล เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันที่เท่าไหร่คับ

ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนคะ ถ้าวันหยุดตรงกับวันที่ 10 จะดำเนินการออกให้ก่อนวันที่ 10 คะ

(โดย:นายคำมี สมพร เขียนเมื่อ:13 มกราคม 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม