messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามกรณีขออนุญาตก่อสร้างต้องแนบเอกสารหลักฐานอะไรบ้างครับ (15 มีนาคม 2566) นายวิไชย์ พละศักดิ์ เอกสารที่ต้องยื่นในกรณีขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง 1. ใบคำขออนุญาต 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 5. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนรายละเอียดดังนี้ 5.1 รายการประกอบแบบ 5.2 แผนที่สังเขป 5.3 รูปแบบพื้น 5.4 รูปด้าน 4 ด้าน 5.5 รูปตัด 2 ด้าน 5.6 รูปโครงหลังคา 5.7 รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก 5.8 รูปขยายส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง คาน ,เสา,ฐานราก 5.9 รูปแปลนไฟฟ้า,สุขาภิบาล 5.10 รายการคำนวณ 6. ภาพถ่ายสถานที่ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (เซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะคะ)
สอบถามเรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ (15 มีนาคม 2566) นางสาวอุไรวรรณ จันทานิต สามารถมาติดต่อขอรับแบบรับขึ้นทะเบียนเด้กแรกเกิด ได้ที่ สำนักปลัด อบตหนองอ้ม - แบบลงทะเบียน (ดร.01) -แบบรับรองสถานะของครอบครัว (ดร.02) เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แม่เด็ก)(พ่อเด็กใช้กรณีเป็นคนต่างด้าว) หรือ (ผู้ปกครอง กรณีอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (แม่เด็ก)(พ่อเด็กใช้กรณีเป็นคนต่างด้าว) หรือผู้ปกครอง 3.สำเนาสูติบัตร 4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ธนาคารกรุงไทย ธกส. ออมสิน เท่านั้น) ของผู้รับสิทธิ หรือผู้ปกครอง 5.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รังรอง ดร.02 - สำเนาบัตรประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 แผ่น -สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง อสม. จำนวน 1 แผ่น 6. พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกำหนดรับชำระภายในวันที่เท่าไหร่ (25 เมษายน 2565) น.ส.ศิริลักษณ์ อารมชื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี 2565 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน ดังนี้ กำหนดระยะเวลาเดิม ภายในเดือน เมษายน 2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ ภายในเดือน มิถุนายน 2565
ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 4 มกราคม 2494 จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท เริ่มเดือนไหนคะ (14 มีนาคม 2565) นางนิ่ม จันนุกูล ต้องได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน 700.-บาท คะ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันที่เท่าไหร่คับ (13 มกราคม 2565) นายคำมี สมพร ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนคะ ถ้าวันหยุดตรงกับวันที่ 10 จะดำเนินการออกให้ก่อนวันที่ 10 คะ
ตอบคำถามแล้ว 5 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม