องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-4742824
นายสะลอง เทนโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-0131773
นางทองใส สุนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-4772709
นายสมัย คำศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5823667
account_box ฝ่ายสภา
นายสมบูรณ์ สลัดทุกข์
ประธานสภา
โทร : 085-1023115
นายแสง บุญล้อม
รองประธานสภา
โทร : 082-3671336
นางราตรี ประทาน
เลขานุการสภา
โทร : 089-4276679
นางขนิษฐา จรเกิด
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 061-7960146
นายบุญเลิศ วันทา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 094-5086879
นางสมคิด บุญโสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 089-7898724
นายนพนันท์ เครือวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-6045966
นางสาวนิต สมสมัย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 099-3085374
นายวิเชียร วรรณเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 085-9284794
นางเพ็ญนภา บุญถม
ส.อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 085-1151593
นางสาวดลนภา ศรไชย
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 086-0276855
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางราตรี ประทาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4276679
นางอิศริยา สมพร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-5697966
นางมณทกาล บุญแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6351181
นางระพีพร หลาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1694675
นางชนิดา จินดาศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-3493969
account_box สำนักปลัด
นางอิศริยา สมพร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-5697966
นางสาวศรีไพ รอดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 063-1965879
นางสาวเกียรติรัตน์ ธิอามาตย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-659 4242
นางสาวสายใจ บุญมางำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-1290337
นายเดวิทย์ ศิริมูล
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-0255321
นายณรงค์ศักดิ์ สมพร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-0423159
นายเกรียงไกร ช่วงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-1715320
นางสาวพลอยณภัส จันทานิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : โทร.097-1516163
นางสาวปาริสา พิสภัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 093-6989469
นางชนัญชิดา พงษ์มาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-7379714
นายศิทธิวัชญ์ สาริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 065-3921275
นางเพลินพิศ วงค์โสภา
คนงานทั่วไป
โทร : 061-7865064
นายสยุมภู อินทมาตย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 085-4176732
นายสมเพียร ชุมพันธ์
นักการภารโรง
โทร : 099-0381096
account_box กองคลัง
นางมณทกาล บุญแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6351181
นายพงษ์สุริยะ อุระสาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 092-1721173
นางนฤมลทิพย์ ประจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 091-0153084
นายสาคร สาฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 091-0152174
นางสาวณัฐมน บุญสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-7759062
นางสาวพิมพ์พิศรฎา มิละวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 086-8796796
นางสุจิตรา ชุมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-3959906
account_box กองช่าง
นางระพีพร หลาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1694675
นายอัคณี วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-4602784
นายเชี่ยวชาญ คำโสภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 082-4825304
นางสาวกฤษณา บุญลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-6009586
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางชนิดา จินดาศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-3493969
นางสาวทัศนียา สมชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการชำนาญการ
โทร : 086-2597744
นางดารา จารุวงค์
ครู คศ 2
โทร : 082-3713273
นางแก้วมะณี วะสุรีย์
ครู คศ 2
โทร : 085-1058863
นางชมพูนุช ยุวผล
ครู คศ 2
โทร : 086-8743122
นางสาวปภาดา สีสาย
ครู คศ 2
โทร : 088-1178952
นางสุภาพร จำปาเต็ม
ครู คศ 2
โทร : 089-6299338
นางจำปี จารุมี
ครู คศ 2
โทร : 085-1058863
นางสาวอัฉราวดี วะสุรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-9469060
นางสาวทัศนีย์ สาเลศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-7033176
นางสุวรรณี สิงหศักดิ์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
โทร : 089-4265752
นางณัฐกฤตา ศรีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-9503750
นางสาวญาดา ทองหล่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-2195646
นางกรวรรณ จุลทัศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-4556249
นางประภัสสร จันครา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-0236540


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม