องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางชนิดา จินดาศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-3493969
นางสาวทัศนียา สมชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการชำนาญการ
โทร : 086-2597744
นางดารา จารุวงค์
ครู คศ 2
โทร : 082-3713273
นางแก้วมะณี วะสุรีย์
ครู คศ 2
โทร : 085-1058863
นางชมพูนุช ยุวผล
ครู คศ 2
โทร : 086-8743122
นางสาวปภาดา สีสาย
ครู คศ 2
โทร : 088-1178952
นางสุภาพร จำปาเต็ม
ครู คศ 2
โทร : 089-6299338
นางจำปี จารุมี
ครู คศ 2
โทร : 085-1058863
นางสาวอัฉราวดี วะสุรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-9469060
นางสาวทัศนีย์ สาเลศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-7033176
นางสุวรรณี สิงหศักดิ์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
โทร : 089-4265752
นางณัฐกฤตา ศรีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-9503750
นางสาวญาดา ทองหล่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-2195646
นางกรวรรณ จุลทัศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-4556249
นางประภัสสร จันครา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-0236540


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม