ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 - บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง