ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง