ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมบำรุงทรัพย์สินของ อบต.หนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง