ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง