ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมบำรุงห้องน้ำ อบต.หนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง