ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง