ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง