ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.หนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง