ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง