องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สลัดทุกข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 การขอขุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานสว่นตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม