องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ สลัดทุกข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 พิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมงานประเพณีแขงว่าวเป่าโหวดสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอทุ่งศรีอุดม ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานสว่นตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม