องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 เเห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศง 2548(ฉบับที่ 28) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2521ถึงพ.ศ.2524 มาใช้ในประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม