[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลสำหรับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ

หน่วยงานราชการ


แผนผังหน่วยงาน
ส่วน�ารศึ�ษา
Click ดูประวัติ
นางชนิดา จินดาศรี
นักบริหารการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนียา สมชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ สาเลศ
ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ
นางสาวอัฉราวดี วะสุรีย์ ประสิทธิ์พงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางดารา จารุวงค์
ครู
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี้เห็น
Click ดูประวัติ
นางแก้วมะณี วะสุรีย์
ครู
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ์
Click ดูประวัติ
นางชมพูนุช ยุวผล
ครู
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม
Click ดูประวัติ
นางสาวปภาดา สีสาย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสมคิด ทาทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุภาพร จำปาเต็ม
ครู
Click ดูประวัติ
นางจำปี จารุมี
ครู
นางสุวรรณี สิงหศักดิ์สิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกฤตา ศรีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวญาดา ทองหล่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรวรรณ จุลทัศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปัญชา บุญมมงำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพวงแก้ว ศรีโชค
แม่ครัว
นางหนูจร บุญลา
แม่ครัว
นางวิจิตร ทาทอง
แม่ครัว
นายสมเพียร ชุมพันธ์
นักการภารโรง
นางสุพิศ สมนึก
นักการภารโรง
นางสาวหนูพิศ ทิพรัตน์
นักการภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สภา อบต.หนองอ้ม
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กำนันผู้ใหญ่บ้าน
        @2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Mr.Santiparb Piromtrakool
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5